Archive

Home

Chernyakov V. V., Dudorov O. M., Samiylenko V. P. Terminological competence of the specialists on physical education – the mortgage of successful professional work

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2412-1185-2019-1(13)-87-92

УДК 796.011:378.147

В. В. Черняков, к. пед. н., доцент,
О. М. Дудоров, ст. викладач,
В. П. Самійленко, ст. викладач

ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Актуальність теми дослідження. Проблема підвищення рівня термінологічної компетентності фахівця з фізичного виховання на сьогоднішній день набуває особливого значення, що обумовлюється як викликами сучасного суспільства так і новим розумінням фізкультурно-оздоровчої роботи.
Постановка проблеми. Підготовка висококваліфікованого та конкурентоспроможного спеціаліста будь-якого фаху у сучасних умовах розвитку українського суспільства передбачає набуття ним обов’язкових знань та умінь із галузі фізичного виховання. Реалізацію цього завдання цілком покладено на фахівців з фізичного виховання, які повинні мати високий рівень професійної компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності і змісту термінологічної компетентності фахівців з фізичного виховання розглядалися такими вітчизняними дослідниками як В. Арефьєв, В. Шегімага, І. Терещенко, Р. Райтер, Ю. Салямін (гімнастична термінологія), В. Арефьєв, Б. Шиян, О. Худолій, В. Айунц (теорія і методика підготовки фахівців з фізичного виховання), Б. Шиян, В. Гетман, Ю. Новицький, В. Акімова, І. Вржеснєвський, Г. Вржесневська, Н. Турчина, Е. Черняєв (методика проведення занять з фізичного виховання у ВНЗ) та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Малодослідженим залишаються теоретичні та практичні аспекти реалізації термінологічної компетентності фахівців з фізичного виховання у процесі фахової діяльності.
Постановка завдання полягає у визначенні основних недоліків термінологічної компетентності фахівців з фізичного виховання, що виявляються у процесі фахової діяльності та наданні рекомендацій щодо їх усунення.
Виклад основного матеріалу. Вивчення термінологічної компетентності фахівця з фізичного виховання як важливої складової його професійної компетентності обумовлене застосуванням єдиного підходу до використання гімнастичної термінології у фаховій діяльності відповідно до вимог, що висуваються до неї. Уніфікація термінологічної компетентності фахівця з фізичного виховання дозволить підвищити рівень професійної компетентності та професійно-педагогічного саморозвитку, забезпечити стабільну результативну фахову діяльність.
Висновки. Осмислення та свідоме використання коректних термінологічних назв і термінів дозволить підвищити рівень мовно-термінологічного компоненту професійної компетентності фахівців з фізичного виховання.

Ключові слова: фахівець з фізичного виховання; термінологічна компетентність; гімнастична термінологія.

 

V. V. Chernyakov, Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
O. M. Dudorov, Senior Lecturer,
V. P. Samiylenko, Senior Lecturer

TERMINOLOGICAL COMPETENCE OF THE SPECIALISTS ON PHYSICAL EDUCATION – THE MORTGAGE OF SUCCESSFUL PROFESSIONAL WORK

Urgency of the research. The problem of increase of a level of terminological competence of the specialists on physical education for today gets special value which is caused both calls of a modern society and new understanding of физкультурно-improving work.
Target setting. Preparation of the highly skilled and competitive specialists of any speciality in modern conditions of development of the Ukrainian society provides purchase of obligatory knowledge by it and skills from area of physical education. Realization of this problem entirely it is necessary on specialists on physical education which should have a high level of professional competence.
Actual scientific researches and issues analysis. The question of essence and the maintenance of terminological competence of specialists on physical education were considered by such domestic researchers as V. Аrеfiev, V. Shehimaha, I. Tereszczenko, R. Raуter, Y. Salіamin (gymnastic terminology), V. Arefiev, B. Shyyan, O. Hudoley, V. Ajunts (the theory and a technique of preparation of specialists on physical education), B. Shууan, V. Hetman, Y. Novitsky, V. Акімоvа, I. Vrgesnevskiy, G. Vrgesnevskа, N. Turchina, E. Tchernyaev (a technique of carrying out of employment from physical education in higher educational institutions) and other.
Uninvestigated parts of general matters defining. Insufficiently researched there are theoretical and practical aspects of realization of terminological competence of specialists on physical education during professional work.
The research objective consists in definition of the basic lacks of terminological competence of specialists on physical education which are shown during professional work and granting of recommendations concerning them elimination.
The statement of basic materials. Studying of terminological competence of the specialists on physical education as important professional competence making it is caused to applications of the uniform approach to use of gymnastic terminology in professional work according to requirements which are shown to it. Unification of terminological competence of the specialists on physical education will allow to raise a level of professional competence and is professional-pedagogical self-development, to provide stable productive professional work.
Conclusions. The judgement and conscious use of correct terminological names and terms will allow to raise a level of a terminological component of professional competence of specialists on physical education.


Keywords: the specialists on physical education; terminological competence; gymnastic terminology.



Read 2365 times Last modified on Tuesday, 27 August 2019 13:09
 

Who is on-line

We have 14 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday357
mod_vvisit_counterYesterday774
mod_vvisit_counterThis week4180
mod_vvisit_counterLast week12739
mod_vvisit_counterThis month30473
mod_vvisit_counterLast month47210
mod_vvisit_counterAll days949023