Archive

Home News № 2 (12) Yakymchuk O. І. European vector of Ukrainian education development during approval of independence

Yakymchuk O. І. European vector of Ukrainian education development during approval of independence

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2412-1185-2018-2(12)-88-95

УДК 37.014.5(4)(477)"1991/2018"

О. І. Якимчук, к. філос. н.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Актуальність теми дослідження. Пострадянський етап українського державотворення позначився кардинальними реформами в різних сферах соціальної життєдіяльності, в тому числі і в освітній. Очевидною альтернативою колишнім радянським стандартам і обмеженням стала європейська перспектива.
Постановка проблеми. Автор звертає увагу на кардинальні зміни освіти України, які відбулися у змісті та формі й вимагають подальшого вдосконалення та переосмислення, а також у освітньому просторі нашої сучасної держави залишаються не вирішеними ряд проблем, що пов’язані з європейськими стандартами освітньої діяльності, без урахування національних педагогічних особливостей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трансформацію української освіти в контексті розвитку світових інформаційних технологій досліджують Н. Білоцерківська, О. Говоровська, І. Єлдинова, Т. Жихарєва, О. Комаровський, В. Мозальов, Н. Скотна, О. Чернявська, О. Якименко та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Некритичне сприйняття західних стандартів призводить до виникнення багатьох суперечностей, важливо звернути увагу на співвідношення впливу західних освітніх моделей і застосування вітчизняних досягнень у освіті.
Постановка завдання. Акцентується увага на критичному аналізі проектів, які мають пройти реформування національної системи освіти, з’ясовуються особливості, можливості та доцільність реалізації європейських стандартів в освіті.
Виклад основного матеріалу. Розглядається діяльність міжнародних та зарубіжних фондів, певні положення, які співвідносяться з європейськими стандартами освіти, реформаторські задуми щодо освітньої сфери та можливості їх фінансування.
Висновки. Варто здійснювати моніторинг функціонування системи національної освіти та виробити його універсальну систему за певними параметрами.

Ключові слова: людина, освіта; культура; європейські стандарти освіти; реформа національної системи освіти; суперечності розвитку освіти; міжнародні освітні фонди.


O. І. Yakymchuk, Candidate of Philosophical Sciences

EUROPEAN VECTOR OF UKRAINIAN EDUCATION DEVELOPMENT DURING APPROVAL OF INDEPENDENCE

Urgency of the research. The post-Soviet stage of Ukrainian statehood was marked by radical reforms in various spheres of social life, including the educational sphere. An obvious alternative to the former Soviet standards and restrictions is the European perspective.
Target setting. The author draws attention to the fundamental changes in the education of Ukraine, which took place in its content and form, and require further improvement and rethinking. Also in the educational space of our modern state, a number of problems related to European stand-ards of educational activity remain unresolved, without taking into account national pedagogical features.
Actual scientific researches and issues analysis. The transformation of Ukrainian education in the context of the development of world information technologies is studied by N. Bilotserkivska, O. Hovorovska, I. Yeldynova, T. Zhykharieva, O. Komarovskyi, V. Mozalov, N. Skotna, O. Cherniavska, O. Yakymenko et al.
Uninvestigated parts of general matters defining. Uncritical perception of Western standards leads to many contradictions, it is important to pay attention to the relationship between the influence of Western educational models and the application of domestic achievements in education.
The research objective. Attention is drawn to the critical analysis of projects to be reformed by the national education system, the peculiarities, possibilities and feasibility of the implementation of European standards in education are clarified.
The statement of basic materials. The article deals with the activities of international and foreign funds, certain provisions that are in line with European standards of education, reform ideas for the educational sphere and the possibility of their financing.
Conclusions. It is necessary to monitor the functioning of the national education system and develop its universal system according to certain parameters.

Keywords: person; education; culture; European standards of education; reform of the national education system; contradictions in the development of education; international educational funds.

Read 2952 times Last modified on Friday, 15 February 2019 12:21
 

Who is on-line

We have 11 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday359
mod_vvisit_counterYesterday774
mod_vvisit_counterThis week4182
mod_vvisit_counterLast week12739
mod_vvisit_counterThis month30475
mod_vvisit_counterLast month47210
mod_vvisit_counterAll days949025