Archive

Home

Lukashuk M. A. Social experience of forming an innovative configuration of modern knowledge

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2412-1185-2019-2(14)-100-107

УДК 001.101:001.895

М. А. Лукашук, аспірантка

СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

Актуальність теми дослідження. Сьогодні вчені повертаються до думки про пріоритетне значення науки в суспільстві, формується свідоме прагнення людства до створення більш гуманної конфігурації його соціальних відносин.
Постановка проблеми. Інноваційна конфігурація системи знань повинна мати нетрадиційний децентралізований характер з обов’язковим урахуванням особливостей національно-смислового поля та типу культури відповідного суспільного виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерельну базу дослідження складають концептуальні здобутки таких знаних авторів, як Л. Барроуз, П. Бурдье, Д. Белл, М. Гайдеггер, П. Друкер, Е. Дюркгейм, С. Жижек, Ж.-Ф. Ліотар, Н. Луман, Т. Парсонс, О. Тоффлер, У. Еко та багато інших дослідників. Історіографічним базовим джерелом дослідження стали праці таких вітчизняних науковців, як В. Андрущенко, Л. Вознюк, Е. Герасимова, С. Клепко, С. Куцепал, В. Кушерець, М. Муляр, Д. Свириденко, С. Терепищий та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Можемо стверджувати, що процес осмислення природи та сутності інноваційних процесів знаходиться у постійному динамічному стані, тому незважаючи на потужні розвідки, проведені відомими вітчизняними і зарубіжними вченими, низка питань залишається без відповіді.
Постановка завдання. Метою дослідження нашої публікації є аналіз соціального досвіду формування інноваційної конфігурації сучасних знань.
Виклад основного матеріалу. Нова конфігурація сучасної системи знань – це злагоджене поєднання можливостей, компетенцій, як матеріальних, так і невидимих ресурсів, цінностей та прагнень ефективної результативності, яких вона намагається досягти в майбутньому за рахунок синергійних конфігурацій.
Висновки. Проаналізувавши конфігурований синергетичний ефект інноваційного процесу формування сучасної системи знань в Україні як складний соціальний акт, було представлено механізм взаємодії багатьох факторів з обов’язковим урахуванням особливостей національно-смислового поля та типу культури відповідного суспільного виробництва та можливості отримання суспільного результату від його практичного застосування.

Ключові слова: знання; людина; суспільство, наука; конфігурація сучасних знань; компетенції; інноваційні процеси; соціальний досвід.

 

M. A. Lukashuk, Postgraduate student

SOCIAL EXPERIENCE OF FORMING AN INNOVATIVE CONFIGURATION OF MODERN KNOWLEDGE

Urgency of the research. Today scholars are returning to the idea of the priority importance of science in society, a conscious desire of mankind to create a more humane configuration of its social relations is being formed.
Target setting. The innovative configuration of the knowledge system should have an unconventional decentralized nature with the obligatory consideration of the peculiarities of the national semantic field and the type of culture.
Actual scientific researches and issues analysis. The source study base of the research is made up of conceptual developments of such famous authors as L. Burrows, P. Bourdieu, D. Bell, M. Heidegger, P. Drucker, E. Durkheim, S. Zizek, J.-F. Lyotard, N. Luhmann, T. Parsons, O. Toffler, W. Eco and many other researchers. The works of such domestic scientists as V. Andrushchenko, L. Voznyuk, E. Gerasimova, S. Klepko, S. Kutsepal, V. Kusherets, M. Mulyar, D. Sviridenko, S. Terepischiy and others became the historiographic literature of the study.
Uninvestigated parts of general matters defining. We can state that the process of comprehending the nature and meaning of innovative processes is in a constant dynamic state, therefore, despite the large-scale nature of the research carried out by famous domestic and foreign scientists, a set of questions remains unanswered.
The research objective is to analyze the social experience of the formation of an innovative configuration of modern knowledge.
The statement of basic materials. The new configuration of the modern knowledge system is a coordinated combination of opportunities, competencies, both material and invisible resources, values and aspirations for effective performance, which can be achieved in the future due to synergistic configurations.
Conclusions. Having analyzed the configured synergistic effect of the innovative process of forming a modern knowledge system in Ukraine, as a complex social act that covers the analysis of many key competencies, taking into account the features of the national semantic field and the type of culture of the corresponding social production, as well as the possibility of obtaining effective social result from its practical application, the mechanism of their interaction was presented.

Keywords: knowledge; person; society; science; configuration of modern knowledge; competencies; innovation processes; social experience.

Read 3630 times Last modified on Friday, 15 January 2021 11:07
 

Who is on-line

We have 15 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday163
mod_vvisit_counterYesterday859
mod_vvisit_counterThis week163
mod_vvisit_counterLast week5814
mod_vvisit_counterThis month12938
mod_vvisit_counterLast month47481
mod_vvisit_counterAll days1845738