Archive

Home

Chepurna H. L. Development of the ideas about perfectionism in the plane of sociohumanitarian knowledge

Rate this item
(0 votes)

DOI: 10.25140/2412-1185-2019-1(13)-79-86

УДК 316.613:159.9.016.133:001.12(045)

Г. Л. Чепурна, к. психол. н.

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПЕРФЕКЦІОНІЗМ У ПЛОЩИНІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

Актуальність теми дослідження. В умовах трансформації українського суспільства перфекціонізм стає важливою характеристикою сучасної людини, сприяє розвитку відповідальності, конкурентоспроможності та професіоналізму. Разом з тим надмірно виражене, неадекватне реальній ситуації прагнення до ідеалу може порушувати міжособистісні зв’язки та викликати труднощі в процесі життєздійснення особистості.
Постановка проблеми. Незважаючи на велику кількість досліджень в психологічній науці залишається необхідність інтеграції та систематизації знань щодо феномену перфекціонізму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прихильники різних концепцій перфекціонізму (Г. Іванчеко, О. Соколова, І. Гуляс, Т. Юдєєва), тією чи іншою мірою торкаються аспекту соціокультурної детермінованості цього феномену.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В психологічній науці не існує узгодженості у трактуванні сутності, структури, чинників розвитку, критеріїв адаптивності перфекціонізму.
Постановка завдання. Завданням нашого дослідження є здійснення теоретичного аналізу розвитку уявлень про перфекціонізм в площині соціогуманітарного знання.
Виклад основного матеріалу. Розкрито уявлення про перфекціонізм в етичному та культурологічному вимірі. Акцентовано на важливості історико-філософського аспекту проблеми перфекціонізму. Розкрито динаміку змін змісту і форм філософських концепцій вдосконалення людини у естетичній, релігійний, онтологічний площинах. Естетичний підхід є характерний для філософських систем Античності де досконалість пов’язувалась перш за все з гармонією Космосу, та філософії епохи Ренесансу, що передбачає тісний зв’язок досконалості і творчості. Онтологічний підхід згідно якому вдосконалення людини здійснюються на основі цінностей соціуму, бере свій початок з філософських студій Нового часу. Проаналізовано тогочасні філософські студії Німеччини, в центрі вивчення яких стала теорія морально-етичного перфекціонізму. Релігійне розуміння прагнення людини до досконалості постійно трансформується разом зі змінам в історичному поступі людства.
Висновки. Визначено, що в основу перфекціоністських уявлень сьогодення покладено ідеї філософії прагматизму. Саме ідея перфекціонізму виступає у філософії прагматизму не тільки як світоглядна позиція, але і як певна діяльнісна настанова. Історично сформовані на підґрунті протестантизму цінності зовнішнього успіху та прагнення індивідуальних досягнень, стали істотними цінностями сучасної європейської цивілізації Теоретичним підґрунтям для розвитку проблеми перфекціонізму в психології визначено роботи представників психодинамічного напрямку А. Адлера та К. Хорні.

Ключові слова: перфекціонізм; соціокультурні детермінанти; історико-філософський дискурс; прагматизм.

 

H. L. Chepurna, Candidate of Psychological Sciences

DEVELOPMENT OF THE IDEAS ABOUT PERFECTIONISM
IN THE PLANE OF SOCIO-HUMANITARIAN KNOWLEDGE

Urgency of the research. Despite the large amount of research in psychology science, the necessity of integration and systematization of knowledge about the perfectionism phenomena remains relevant.
Target setting. The concept of perfectionism in the ethical and culturological dimension is revealed. The importance of the historical and philosophical aspect of the problem of perfectionism is emphasized.
Actual scientific researches and issues analysis. The supporters of different concepts of perfectionism (G. Ivanchenko, O. Sokolov, I. Gulias, T.Yudeeva), in one way or another touch upon the aspect of social and cultural determination of this phenomenon.
Uninvestigated parts of general matters defining. The psychology science has not agreed on a common interpretation on the essence, structure, development drivers and criteria of adaptiveness of perfectionism.
The research objective. The task of our research is carrying out of the theoretical analysis of development of the idea about perfectionism in the field of socio humanitarian knowledge.
The statement of basic materials. The aesthetic approach is typical for the philosophical systems of the Antiquity, where perfection was associated primarily with the harmony of the Cosmos, and the philosophy of the Renaissance, which implies a close link between perfection and creativity. An ontological approach according to which the perfection of a person is based on the values of society, takes its origin from the philosophical studies of the Mid Modern Period. The German philosophical studies of that time which focused on the theory of moral and ethical perfectionism were analyzed. Religious definition of human desire for perfection constantly transforms along with changes in the historical progress of mankind. It is determined that the ideas of the pragmatism philosophy serve as bases for perfectionism ideas of the present. In the philosophy of pragmatism the idea of perfectionism serves not only as a worldview position, but as a definite activity guide also.
Conclusions. Historically formed on the basis of Protestantism the values of external success and the pursuit of individual achievements, became essential values of modern European civilization. Works of the representatives of the psychodynamic direction A. Adler and K. Horney are considered to be the theoretical basis for the development of the problem of perfectionism in psychology.

Keywords: perfectionism; socio-cultural determinants; historical and philosophical discourse; ; pragmatism.Read 2485 times Last modified on Tuesday, 27 August 2019 13:01
 

Who is on-line

We have 9 guests online

Stats

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday430
mod_vvisit_counterYesterday774
mod_vvisit_counterThis week4253
mod_vvisit_counterLast week12739
mod_vvisit_counterThis month30546
mod_vvisit_counterLast month47210
mod_vvisit_counterAll days949096